โครงการวิจัยและพัฒนาดัชนี เกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย

Titleโครงการวิจัยและพัฒนาดัชนี เกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
Publication TypeReport
Year of Publication2001
Authorsจามรมาน อุทุมพร
Series Editorประทุมมณี เรณู, ชินะผา สุวิชาการ, ทรัพย์ม่วง สมใจ, เหลืองอ่อน อัญชลี, นิธิประภา ภาณุพงศ์
Series Title-
Date Published2001
Institutionจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
City-
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG4330025
ISBN NumberRDG4330025
Keywordscriteria, internal and external assessment, Quality assessment indicator, ดัชนีประเมินคุณภาพการศึกษา, วิธีประเมินคุณภาพภายในและภายนอก, เกณฑ์
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งแสวงหาและพัฒนาดัชนีประเมิน เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ วิธี
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้การสัมมนา ประชุม ส่งแบบสอบถาม
และทดลอง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ใช้การวิเคราะห์ ข้อมูลที่เป็นเนื้อหาและตัวเลข ได้ผลการ
ศึกษาดังนี้ (1) ได้จำนวนดัชนีประเมินและเกณฑ์ตัดสินคุณภาพ 5 ระดับ ของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
คณะวิชา สำนัก และภาควิชา ที่มีลักษณะและจำนวนต่างกันตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน (2)
ได้รูปแบบรายงานการประเมินตนเองระดับ มหาวิทยาลัย คณะวิชา สำนัก ภาควิชา และได้คู่มือ
ประกันคุณภาพ 5 ฉบับ คือ คู่มือประกันคุณภาพ คู่มือปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และคู่มือผู้ประเมิน (3) ได้วิธีประเมินคุณภาพตนเอง และ (4) ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีประเมินคุณ
ภาพโดยองค์กรภายนอก

Objectives :
This research aimed to investigate and develop indices, criteria, quality assurance
manual and guideline for internal and external quality assurance.
Methodology :
This research used various types of method to obtain data such as seminars,
meetings, questionnaire, and experiment. The data were collected from 41 higher education
institutions. Content and quantitative data were used to analyze.
Results :
(1) different numbers of indices with 5 levels of criteria indicating quality of
university/college, faculty, office and department were developed.
(2) format of self assessment report and quality assurance manuals were obtained.
(3) internal self assessment procedure is experimented.
(4) opinions concerning external quality assessment were analyzed and concluded.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4330025
Alternate TitleA Research and Development of Indicators, Criteria and Techniques for Internal and External Assessment in Thai Universities